ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja o nazwie: „Brajlówka”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym numer 5488/2012 w dniu 22 października 2012 r. przed asesorem notarialnym Dominiką Sierpek, zastępcą notariusza Katarzyny Stencel w jej Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Dworcowej 3 przez:

 • Kornela Chmiel
 • Dorotę Chmiel

zwanych dalej Fundatorami, działa na postawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2

Fundacja działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łaziska Górne.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
 2. Fundacja może tworzyć zamiejscowe oddziały, placówki, zakłady gospodarcze i podmioty gospodarcze. Jednostki te powołuje Zarząd Fundacji.
 3. Działalność zamiejscową Fundacja prowadzi za pośrednictwem powoływanych w tym celu przez Zarząd Fundacji swoich oddziałów, biur regionalnych lub placówek. Działalność zamiejscową Fundacja może prowadzić także poprzez swojego oficjalnego przedstawiciela regionalnego, którym może być osoba fizyczna każdorazowo działająca na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Fundacji.
 4. Dla realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

§ 5

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustalić i stosować własne logo według wzoru dozwolonego prawem.

§ 7

Fundacja ustanowiona jest na czas nieoznaczony.

§ 8

Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego opierając się na Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na innych obowiązujących przepisach prawa oraz na Statucie Fundacji.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki, statuetki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Fundacji

§ 10

Cele Fundacji:

 1. prowadzenie działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych w zakresie zaspokajania ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, zawodowych, kulturalnych, socjalnych i religijnych,
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans życiowych osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, psychologicznych i mentalnych w celu wyrównywania szans życiowych osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 4. działalność w zakresie przestrzegania i ochrony praw osób niepełnosprawnych,
 5. pomoc społeczna osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 6. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec instytucji państwowych, samorządowych, osób fizycznych i prawnych,
 7. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. działalność charytatywna prowadzona na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 9. ochrona i promocja zdrowia osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność na rzecz wyrównania praw kobiet i mężczyzn,
 12. działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym,
 13. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 14. wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej związanych z usprawnianiem funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 15. prowadzenie badań naukowo-technicznych oraz wdrażanie nowych technologii zmierzających do zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 16. działalność ekspercka oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 17. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych),
 18. wspieranie rozwoju kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, a także ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 19. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, a także organizowanie wypoczynku tych osób,
 20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji,
 21. działalność na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zwłaszcza osobami niewidomymi i słabowidzącymi oraz innymi osobami niepełnosprawnymi,
 22. przygotowywanie i kształcenie kadr działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 23. promocja i organizacja wolontariatu w zakresie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym,
 24. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 25. rozwój ekonomii społecznej wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 26. włączanie społeczne osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 27. wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych.

§ 11

Sposoby i formy realizacji celów Fundacji:

 1. prowadzenie działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych, zajęć psychologicznych i usprawniania widzenia,
 2. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, orientacji przestrzennej, pisma punktowego Braille’a, technik biurowych i szkoleń komputerowych,
 3. prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych w różnych formach, 
 4. inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych środowiskowych grup wsparcia,
 5. tworzenie i prowadzenie własnych ośrodków leczniczych, szkoleniowych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i wypoczynkowych,
 6. krzewienie duszpasterstwa osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie pielgrzymek, rekolekcji i dni skupienia,
 7. reprezentowanie interesów osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec władz państwowych, samorządowych i innych instytucji,
 8. lobbowanie na rzecz przestrzegania praw osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 9. branie czynnego udziału w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 10. prowadzenie działań kształtujących świadomość społeczną i opinię publiczną oraz popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji,
 11. tworzenie i prowadzenie placówek specjalistycznego poradnictwa i ośrodków wsparcia,
 12. tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 13. prowadzenie działań na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, edukacyjny i pomocniczy,
 14. organizowanie koncertów, festynów, aukcji charytatywnych, akcji społecznych, zbiórek publicznych i działalności charytatywnej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 15. wspieranie i organizowanie indywidualnej pomocy dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu ich życiowych problemów,
 16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólnousprawniających dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 17. prowadzenie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 18. tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 19. tworzenie i prowadzenie klubów pracy dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 20. prowadzenie poradnictwa oraz działalności edukacyjnej i szkoleniowej zmierzającej do zmiany lub podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 21. tworzenie i prowadzenie zakładów pracy chronionej,
 22. tworzenie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej,
 23. tworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 24. organizowanie i współorganizowanie wystaw, targów i prezentacji sprzętu, publikacji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych służących osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym,
 25. wytwarzanie pomocy edukacyjnych i tyflologicznych ułatwiających rozwój i funkcjonowanie w życiu codziennym osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym,
 26. projektowanie rozwiązań technicznych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, a także wspieranie tych działań,
 27. opracowywanie raportów i prowadzenie badań statystycznych dotyczących sytuacji osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 28. inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i edukacji,
 29. organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, oświatowych, szkolących i poradni specjalistycznych,
 30. tworzenie i prowadzenie szkół ponadgminazjalnych i szkół artystycznych, w tym integracyjnych,
 31. tworzenie i prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego,
 32. prowadzenie placówek artystycznych, w tym ognisk artystycznych,
 33. prowadzenie różnych form nauki języków obcych dla niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych.
 34. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 35. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla instytucji, rodzin i wolontariuszy wspierających osoby niewidome i słabowidzące oraz inne osoby niepełnosprawne,
 36. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów poświęconych tematyce osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 37. organizowanie i prowadzenie placówek i ośrodków szkolenia psów przewodników i psów asystentów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, także szkolenie tych psów,
 38. prowadzenie działań zmierzających do udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym wszelkich materiałów drukowanych na nośnikach dostępnych dla tych osób, a także pismem punktowym Braille;a, wypukłą grafiką i powiększonym drukiem,
 39. organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez o charakterze kulturalnym,
 40. rozwijanie i promowanie amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 41. propagowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 42. prowadzenie bibliotek i punktów bibliotecznych,
 43. tworzenie i prowadzenie muzeów i placówek muzealnych,
 44. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z udziałem osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie innych form usprawniania fizycznego tych osób,
 45. organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 46. organizowanie obozów sportowych, rajdów, zawodów, treningów i szkoleń sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 47. tworzenie i prowadzenie obiektów hotelarskich, 
 48. szkolenie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 49. prowadzenie usług turystycznych,
 50. organizowanie imprez turystycznych i wycieczek,
 51. prowadzenie pośrednictwa turystycznego i agencji turystycznych,
 52. propagowanie idei wolontariatu oraz organizowanie i prowadzenie centrów wolontariatu,
 53. wspieranie finansowe i rzeczowe innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych,
 54. wspieranie merytoryczne innych organizacji poprzez prowadzenie doradztwa, szkoleń, odczytów, warsztatów, kursów, wykładów dla tych organizacji,
 55. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji,
 56. tworzenie i prowadzenie spółek, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy i innych podmiotów gospodarczych, z których dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji,
 57. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie prasy środowiskowej,
 58. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji i materiałów dotyczących problematyki osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników, 
 59. tworzenie i gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z działalnością Fundacji,
 60. współpraca ze środkami masowego przekazu,
 61. współdziałanie z organami władzy, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom statutowym Fundacji,
 62. promocja działalności Fundacji.

§ 12

W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego  

§ 13

Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w następujących zakresach:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  – 55.10.Z wg PKD,
 2. Obiekty turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  – 55.20.Z wg PKD,
 3. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) – 56.21.Z wg PKD,
 4. Wydawanie książek – 58.11.Z wg PKD,
 5. Wydawanie gazet – 58.13.Z wg PKD,
 6. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z wg PKD,
 7. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg PKD,
 8. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z wg PKD, 
 9. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z wg PKD,
 10. Działalność związana z oprogramowaniem – 62,01,Z wg PKD,
 11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z wg PKD,
 12. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z wg PKD,
 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z wg PKD,
 14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z wg PKD,
 15. Działalność portali internetowych – 63.12.Z wg PKD,
 16. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z wg PKD,
 17. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z wg PKD,
 18. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z wg PKD,
 19. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z wg PKD,
 20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z wg PKD,
 21. Badania rynku i opinii publicznej – 73.20.Z wg PKD,
 22. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z wg PKD,
 23. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z wg PKD,
 24. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z wg PKD,
 25. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg PKD,
 26. Wychowanie przedszkolne – 85.10.Z wg PKD,
 27. Szkoły podstawowe – 85.20.Z wg PKD,
 28. Gimnazja – 85.31.A wg PKD,
 29. Licea ogólnokształcące – 85.31.B wg PKD,
 30. Licea profilowane – 85.31.C wg PKD,
 31. Technika – 85.32.A wg PKD,
 32. Zasadnicze szkoły zawodowe – 85.32.B wg PKD,
 33. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 85.32.C wg PKD,
 34. Szkoły policealne – 85.41.Z wg PKD,
 35. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg PKD,
 36. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg PKD,
 37. Nauka języków obcych – 85.59.A wg PKD,
 38. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg PKD,
 39. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg PKD,
 40. Działalność szpitali – 86.10.Z wg PKD,
 41. Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z wg PKD,
 42. Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A wg PKD,
 43. Działalność paramedyczna – 86.90.D wg PKD,
 44. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg PKD,
 45. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z wg PKD,
 46. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z wg PKD,
 47. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg PKD,
 48. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszły wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z wg PKD,
 49. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg PKD,
 50. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z wg PKD,
 51. Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z wg PKD,
 52. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z wg PKD,
 53. Działalność bibliotek – 91.01A wg PKD,
 54. Działalność muzeów – 91.02Z  wg PKD,
 55. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z wg PKD,
 56. Pozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa – 93.29.Z wg PKD,
 57. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana- 94.99.Z wg PKD,
 58. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej  – 96.04.Z wg PKD,
 59. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z wg PKD.

§ 14

Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w następujących zakresach:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  – 55.10.Z wg PKD,
 2. Obiekty turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  – 55.20.Z wg PKD,
 3. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) – 56.21.Z wg PKD,
 4. Wydawanie książek – 58.11.Z wg PKD,
 5. Wydawanie gazet – 58.13.Z wg PKD,
 6. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z wg PKD,
 7. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg PKD,
 8. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z wg PKD, 
 9. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z wg PKD,
 10. Działalność związana z oprogramowaniem – 62,01,Z wg PKD,
 11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z wg PKD,
 12. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z wg PKD,
 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z wg PKD,
 14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z wg PKD,
 15. Działalność portali internetowych – 63.12.Z wg PKD,
 16. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z wg PKD,
 17. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z wg PKD,
 18. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z wg PKD,
 19. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z wg PKD,
 20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z wg PKD,
 21. Badania rynku i opinii publicznej – 73.20.Z wg PKD,
 22. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z wg PKD,
 23. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z wg PKD,
 24. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z wg PKD,
 25. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg PKD,
 26. Wychowanie przedszkolne – 85.10.Z wg PKD,
 27. Szkoły podstawowe – 85.20.Z wg PKD,
 28. Gimnazja – 85.31.A wg PKD,
 29. Licea ogólnokształcące – 85.31.B wg PKD,
 30. Licea profilowane – 85.31.C wg PKD,
 31. Technika – 85.32.A wg PKD,
 32. Zasadnicze szkoły zawodowe – 85.32.B wg PKD,
 33. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 85.32.C wg PKD,
 34. Szkoły policealne – 85.41.Z wg PKD,
 35. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg PKD,
 36. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg PKD,
 37. Nauka języków obcych – 85.59.A wg PKD,
 38. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg PKD,
 39. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg PKD,
 40. Działalność szpitali – 86.10.Z wg PKD,
 41. Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z wg PKD,
 42. Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A wg PKD,
 43. Działalność paramedyczna – 86.90.D wg PKD,
 44. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg PKD,
 45. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z wg PKD,
 46. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z wg PKD,
 47. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg PKD,
 48. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszły wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z wg PKD,
 49. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg PKD,
 50. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z wg PKD,
 51. Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z wg PKD,
 52. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z wg PKD,
 53. Działalność bibliotek – 91.01A wg PKD,
 54. Działalność muzeów – 91.02Z  wg PKD,
 55. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z wg PKD,
 56. Pozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa – 93.29.Z wg PKD,
 57. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana- 94.99.Z wg PKD,
 58. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej  – 96.04.Z wg PKD,
 59. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z wg PKD.

§ 15

Zarząd Fundacji może podejmować decyzje w przedmiocie prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej w formie uchwały.

 § 16

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbliżona lub tożsama z celami statutowymi Fundacji.

§ 17

Fundacja realizuje cele statutowe kierując się zasada równości wszystkich osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

§ 18

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :

 1. dochodów z działalności gospodarczej,
 2. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych, imprez publicznych, koncertów charytatywnych, aukcji (w tym internetowych), loterii,
 4. dotacji budżetowych subwencji od osób prawnych i fizycznych,
 5. darowizn, spadków, zapisów i dobrowolnych wpłat, 
 6. odsetek bankowych i oprocentowania papierów wartościowych,
 7. nawiązek sądowych,
 8. innych wpłat, o ile zostaną przyjęte przez Fundację.

3.  Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

5. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

6. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

7. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

§ 19

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe,

2. W przypadku, gdy nie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, Zarząd Fundacji w stosownym terminie składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

ROZDZIAŁA IV

Organy Fundacji

§ 20

1. Organami Fundacji są:

 1. Zarząd
 2. Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do pięciu osób i składa się z Prezydenta i Członków Zarządu.

3. Kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują dożywotnio Fundatorom. Fundatorzy dokonując powoływania członka Zarządu wyznaczają jego funkcję i zakres obowiązków w Zarządzie.

4. Decyzje Fundatorów zapadają jednogłośnie w formie uchwał.

5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

6. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.

7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej dwóch osób, funkcjonujący członek Zarządu w drodze uchwały powołuje dodatkowych członków tak, aby Zarząd liczył co najmniej dwie osoby.

8. Postanowienie ust.7 znajduje zastosowanie od momentu śmierci Fundatorów.

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci Członka Zarządu lub jego odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:

– złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu,

– nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

– istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

10. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatorów.

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent lub wyznaczony przez niego członek Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są:

a) Prezydent Zarządu jednoosobowo

b) każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezydentem Zarządu

c) Pełnomocnik w granicach umocowania.

13. Zarząd:

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, 

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,

f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,

g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

h) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Komisji Rewizyjnej coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności, 

i) uchwala projektu zmian Statutu,

j) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku. 

Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezydenta Fundacji.

14. W przypadku, gdy Zarząd podejmie się realizacji zadań przekraczających zakres bieżących spraw, wyznaczy w tym celu członka Zarządu odpowiedzialnego za realizację tych zadań i ustali podstawę prawną oraz wysokość ewentualnego wynagrodzenia tego członka Zarządu.

15. Zarząd za wyjątkiem spraw wskazanych w punkcie 10 podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.

16. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.

2. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej trzech osób, funkcjonujący członkowie Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały powołują dodatkowego członka Komisji.

3. Postanowienie ust.2 znajduje zastosowanie od momentu śmierci Fundatorów.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.

7. Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru organowi zarządzającemu.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji w takim organie mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

11. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

12. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w wypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.

13. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian Statutu dokonują Fundatorzy w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu.

ROZDZIAŁ VI

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24

1.  Działalność gospodarcza Fundacji powinna służyć pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych Fundacji.

2.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i poza jego granicami zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

3.  Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub wyodrębnione jednostki organizacyjne – zakłady gospodarcze.

4. Na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd może przeznaczyć środki pochodzące z majątku i dochodów Fundacji.

5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

6. W celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Fundacja może zakupywać akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe, a także inwestować w fundusze inwestycyjne.

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VII

Połączenie Fundacji

§ 25

Fundacja może połączyć się z inną fundacją mającą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli cele statutowe uległyby istotnej zmianie.

ROZDZIAŁ VIII

Likwidacja Fundacji

§ 26

1.  Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach.

2.  W wypadkach jak wyżej Fundatorzy obowiązani są stwierdzić stan likwidacji i wyznaczyć likwidatora.

3. Majątek Fundacji po jej likwidacji przeznaczony zostanie mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działającego w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenia bądź fundacji o zbliżonych celach.

4.  Fundacja nie ulega likwidacji w razie śmierci Fundatorów.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo o fundacjach.

Skip to content